POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. OBJECTE

La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina webhttp://artiflor.es/  (d’ara endavant, la “Pàgina Web”).

 1. RESPONSABLES DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals, segons les finalitats i bases legítimes que s’indicaran més endavant, és:

Lourdes Blanco Esquena

NIF: B17662602

El domicili és al carrer Sobrevila 22 (17131) Rupià, el telèfon és 639368933 i

l’adreça del correu electrònic de contacte és info@artiflor.es

D’ara endavant, es farà referència com a “Art i Flor”.

Art i Flor es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri, o motivat perun canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la Pàgina Webdesprés dels canvis implicarà l’acceptació dels mateixos.

La Pàgina Web pot contenir enllaços a pàgines externes. Art i Flor no assumeix cap responsabilitat sobre elscontinguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web externs.

 1. DADES PERSONALS

Art i Flor recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari enrelació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

En cas que l’usuari facilités dades de tercers, l’usuari garanteix que compta prèviament amb el consentiment d’aquests tercers o es troba legitimat degudament a tal efecte i es compromet a traslladar-los-hi el contingut d’aquesta política de privacitat, eximint a Art i Flor de qualsevol responsabilitat.

 1. FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Responsable del

tractament

Finalitats

Legitimació

 

 

 

 

 

 

ART I FLOR

·      Consulta i, en el seu cas, investigació iresposta dels missatges rebuts.

Revisió i valoració de la informació i/odocumentació proporcionada a Art i Flor amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant existent o futura, o bé perpresentar una candidatura espontània. En casque fos d’interès d’Art i Flor, es posarà encontacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.

 

 

Consentiment

de l’usuari

·       Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus

·      comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa.

 

Interès legítim

·      Gestió del compliment de les obligacionslegalment estipulades.

·      Gestió del compliment de les obligacionsestipulades a la llei de blanqueig de capitali finançament del

terrorisme.

 

Compliment               de la legislació

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a laseva retirada. En cas de revocació del consentiment pel tractament de dades personals per un procés de selecció,això implicarà que la candidatura no podrà tenir-se en compte pel mateix.

En cas que la base legitimadora sigui el compliment de la legislació o l’execució del contracte, del tractament de lesdades personals és necessari perquè Art i Flor pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable o amb les obligacions contractuals adquirides per Art i Flor, respectivament.

En relació al tractament de dades personals per la finalitat de prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a laPàgina Web o a través de la mateixa, la base legitimadora és l’interès legítim basat en la voluntat d’Art i Flor demantenir la Pàgina Web com un lloc web segur.

 1. DESTINATARIS

Art i Flor no realitzarà cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal a tercers subcontractats.

 1. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Art i Flor conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el període de temps que fos necessari per adur a terme les finalitats per les quals van ser recollides.

En cas que la base legitimadora del tractament sigui el consentiment prestat per l’usuari, les dades personals es tractaran mentre no es revoqui el consentiment atorgat per l’usuari.

Un cop finalitzada la finalitat per la qual es van recollir les dades personals, aquestes es conservaran durant tot elperíode de temps que poguessin exigir-se responsabilitats a Art i Flor segons estipula la llei aplicable, procedint, siescau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

 1. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició iportabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció dedades, enviant un escrit al domicili postal Carrer Sobrevila, 22 (17131) Rupià o bé al correu electrònic info@artiflor.es

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Accedir a les seves dades
 • Obtenir confirmació sobre si Art i Flor està tractant les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per lesfinalitats per a les quals van ser
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular respecte al tractamentde les seves dades, els interessats podran oposar-se al En aquests casos, Art i Flor deixarà de tractarles dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part d’Art i Flor, si s’escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves


En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’AgènciaEspanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, situada al carrer JorgeJuan, 6 (28001) de Madrid (www.aepd.es).